Follow
Junyang Liu 刘俊扬
Title
Cited by
Cited by
Year
Growth of adlayer graphene on Cu studied by carbon isotope labeling
Q Li, H Chou, JH Zhong, JY Liu, A Dolocan, J Zhang, Y Zhou, RS Ruoff, ...
Nano letters 13 (2), 486-490, 2013
3042013
Quantitative correlation between defect density and heterogeneous electron transfer rate of single layer graphene
JH Zhong, J Zhang, X Jin, JY Liu, Q Li, MH Li, W Cai, DY Wu, D Zhan, ...
Journal of the American Chemical Society 136 (47), 16609-16617, 2014
2502014
Surface-enhanced Raman spectroscopy: bottlenecks and future directions
R Panneerselvam, GK Liu, YH Wang, JY Liu, SY Ding, JF Li, DY Wu, ...
Chemical Communications 54 (1), 10-25, 2018
2252018
Anti-resonance features of destructive quantum interference in single-molecule thiophene junctions achieved by electrochemical gating
Jie Bai, Abdalghani Daaoub, Sara Sangtarash, Xiaohui Li, Yongxiang Tang, Qi ...
Nature Materials 18 (4), 364-369, 2019
2112019
Electric field–induced selective catalysis of single-molecule reaction
Xiaoyan Huang, Chun Tang, Jieqiong Li, Li-Chuan Chen, Jueting Zheng, Pei ...
Science Advances 5 (6), eaaw3072, 2019
1792019
Plasmonic photoluminescence for recovering native chemical information from surface-enhanced Raman scattering
KQ Lin, J Yi, JH Zhong, S Hu, BJ Liu, JY Liu, C Zong, ZC Lei, X Wang, ...
Nature Communications 8, 14891, 2017
1712017
Size effect on SERS of gold nanorods demonstrated via single nanoparticle spectroscopy
KQ Lin, J Yi, S Hu, BJ Liu, JY Liu, X Wang, B Ren
The Journal of Physical Chemistry C 120 (37), 20806-20813, 2016
1612016
Quantum Interference Effects in Charge Transport through Single-Molecule Junctions: Detection, Manipulation, and Application
Junyang Liu, Xiaoyan Huang, Fei Wang, Wenjing Hong
Accounts of Chemical Research 52 (1), 151-160, 2019
155*2019
Electrical conductance study on 1, 3-butadiyne-linked dinuclear ruthenium (II) complexes within single molecule break junctions
HM Wen, Y Yang, XS Zhou, JY Liu, DB Zhang, ZB Chen, JY Wang, ...
Chemical Science 4 (6), 2471-2477, 2013
892013
Distinguishing Diketopyrrolopyrrole Isomers in Single-Molecule Junctions via Reversible Stimuli-Responsive Quantum Interference
YP Zhang, LC Chen, ZQ Zhang, JJ Cao, C Tang, J Liu, LL Duan, Y Huo, ...
Journal of the American Chemical Society 140 (21), 6531–6535, 2018
862018
Radical‐Enhanced Charge Transport in Single‐Molecule Phenothiazine Electrical Junctions
J Liu, X Zhao, Q Al‐Galiby, X Huang, J Zheng, R Li, C Huang, Y Yang, ...
Angewandte Chemie 129 (42), 13241-13245, 2017
792017
Electric Field-Induced Assembly in Single-Stacking Terphenyl Junctions
Y Tang, Y Zhou, D Zhou, Y Chen, Z Xiao, J Shi, J Liu, W Hong
Journal of the American Chemical Society 142 (45), 19101-19109, 2020
682020
Protonation Tuning of Quantum Interference in Azulene-Type Single-Molecule Junctions
G Yang, S Sangtarash, Z Liu, X Li, H Sadeghi, Z Tan, R Li, J Zheng, ...
Chemical Science, 2017
682017
Interfacial capacitance of graphene: Correlated differential capacitance and in situ electrochemical Raman spectroscopy study
JH Zhong, JY Liu, Q Li, MG Li, ZC Zeng, S Hu, DY Wu, W Cai, B Ren
Electrochimica Acta 110, 754-761, 2013
682013
Turning the tap: conformational control of quantum interference to modulate single‐molecule conductance
F Jiang, DI Trupp, N Algethami, H Zheng, W He, A Alqorashi, C Zhu, ...
Angewandte Chemie 131 (52), 19163-19169, 2019
662019
Structure‐Independent Conductance of Thiophene‐Based Single‐Stacking Junctions
X Li, Q Wu, J Bai, S Hou, W Jiang, C Tang, H Song, X Huang, J Zheng, ...
Angewandte Chemie International Edition 59, 3280-3286, 2019
662019
Light‐Driven Reversible Intermolecular Proton Transfer at Single‐Molecule Junctions
Shuning Cai, Wenting Deng, Feifei Huang, Lijue Chen, Chun Tang, Wenxiang He ...
Angewandte Chemie International Edition 58 (12), 3829-3833, 2019
662019
Electrical and SERS detection of disulfide-mediated dimerization in single-molecule benzene-1, 4-dithiol junctions
J Zheng, J Liu, Y Zhuo, R Li, X Jin, Y Yang, ZB Chen, J Shi, Z Xiao, ...
Chemical Science 9 (22), 5033-5038, 2018
652018
Multicenter Bonds Based Quantum Interference in the Charge Transport Through Single-Molecule Carborane Junctions
Chun Tang, Lijue Chen, Longyi Zhang, Zhixin Chen, Guopeng Li, Zhewei Yan ...
Angewandte Chemie International Edition 58, 10601-10605, 2019
64*2019
Transition from Tunneling Leakage Current to Molecular Tunneling in Single-Molecule Junctions
Junyang Liu, Xiaotao Zhao, Jueting Zheng, Xiaoyan Huang, Yongxiang Tang, Fei ...
Chem 5 (2), 390-401, 2019
622019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20