Follow
Nguyen Tran Thuan
Nguyen Tran Thuan
University of Economics - The University of Danang
Verified email at due.udn.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Study the impact of income from non-credit activities on the profitability of Vietnamese commercial banks
LC Dung, NT Thuan, PQ Tin
Journal of Economic Development 26 (6), 23-39, 2015
52015
Simultaneous Effect of Ownership and Economic Sector on the Performance of Enterprises in Vietnam
PQ Tin, PK Ngoc, NT Thuan, DG Dung
International Journal of Economics and Finance 9 (11), 223-231, 2017
22017
Genetic analysis of resistance to blast in the Vietnamese rice cultivar'Chiembac'.
NT Thuan, J Bigirimana, E Roumen, M Höfte, D Van der Straeten
Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences 68 (2 Pt B …, 2003
22003
Sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam
LC Dũng, NT Thuần
Tạp chí Khoa học kinh tế 7 (2), 2019
2019
Tác động của phát triển hệ thống tài chính đến đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam
LC Dũng, NT Thuần
Tạp chí Khoa học kinh tế 7 (1), 1-8, 2019
2019
Measuring the impact of interest on the price of securities listed in HCM stock exchanges by analysis of variance
PQ Tín, NT Thuần
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 76-80, 2014
2014
ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA LĂI SUẤT ĐẾN GIÁ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO KỸ THUẬT PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI
PQ Tín, NT Thuần
2014
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ TĂNG TRƯỞNG ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
LC Dũng, NT Thuần
Impacts of Characteristics of Economic Sectors and Industry Sectors on Business Efficiency of Vietnamese Enterprises by the analysis of variance
PQ Tin, PK Ngoc, NT Thuan, DG Dung
UK-ASEAN, 200, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9