Δημοφιλέστερες δημοσιεύσεις
Ο δείκτης h5 είναι ο δείκτης h για άρθρα που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία 5 ολόκληρα χρόνια. Αποτελεί τον μέγιστο αριθμό h έτσι ώστε h άρθρα που έχουν δημοσιευτεί από 2015 ως 2019 να έχουν τουλάχιστον h αναφορές το καθένα.απόκρυψη
Η διάμεσος h5 για μια δημοσίευση είναι ο μέσος αριθμός αναφορών για τα άρθρα που απαρτίζουν τον δείκτη h5 της δημοσίευσης.απόκρυψη
Δημοσίευσηδείκτης h5διάμεσος h5
1.한국콘텐츠학회논문지1518
2.관광연구저널1415
3.청소년학연구1315
4.컴퓨터교육학회 논문지1218
5.한국보육학회지1216
6.교양교육연구1115
7.유아교육연구1114
8.한국언론학보1113
9.관광레저연구1112
10.관광연구1112
11.대한경영학회지1112
12.코칭연구1014
13.한국체육학회지1014
14.상담학연구1013
15.유아교육학논집1013
16.한국심리학회지: 산업 및 조직1013
17.한국행정학보1013
18.한국문헌정보학회지1012
19.한국산학기술학회 논문지1012
20.한국체육과학회지1012
21.열린유아교육연구1011
22.인적자원관리연구1011
23.한국스포츠산업경영학회지1011
24.한국심리학회지: 상담 및 심리치료1011
25.진로교육연구914
26.청소년복지연구913
27.한국웰니스학회지913
28.한국청소년연구913
29.지방정부연구912
30.한국도서관· 정보학회지912
31.한국사회학912
32.한국체육교육학회지912
33.한국통신학회지 (정보와통신)912
34.노인복지연구911
35.보건사회연구911
36.부동산학보911
37.아시아교육연구911
38.한국정보과학회 학술발표논문집911
39.관광학연구910
40.국토계획910
41.사회과학연구910
42.한국언론정보학보910
43.기술혁신학회지814
44.한국방송학보813
45.한국심리학회지: 일반813
46.경제와사회812
47.교육공학연구810
48.교육과정연구810
49.보건복지포럼810
50.비판사회정책810
51.아동교육810
52.인터넷전자상거래연구810
53.정보시스템연구810
54.한국심리학회지: 건강810
55.한국영유아보육학810
56.한국외식산업학회지810
57.한국인사행정학회보810
58.한국정책학회보810
59.한국통신학회논문지810
60.행정논총 (Korean Journal of Public Administration)810
61.호텔경영학연구810
62.교육심리연구89
63.미래유아교육학회지89
64.수학교육학연구89
65.인적자원개발연구89
66.장애와 고용89
67.코칭능력개발지89
68.한국사회복지학89
69.한국사회복지행정학89
70.한국사회체육학회지89
71.한국스포츠교육학회지89
72.정보과학회지714
73.직업교육연구712
74.교육행정학연구711
75.사회복지연구711
76.한국경제지리학회지711
77.한국지역개발학회지711
78.기업경영연구 (구 동림경영연구)710
79.산업경제연구710
80.생태유아교육연구710
81.육아지원연구710
82.한국비블리아학회지710
83.한국지역사회복지학710
84.Financial Planning Review79
85.HRD 연구 (구 인력개발연구)79
86.무역학회지79
87.벤처창업연구79
88.사회과학연구79
89.정보과학회논문지79
90.정신건강과 사회복지79
91.한국사회와 행정연구79
92.한국실내디자인학회 논문집79
93.한국심리학회지: 문화 및 사회문제79
94.한국여성체육학회지79
95.A-수학교육78
96.경영학연구78
97.교육문화연구78
98.농업교육과 인적자원개발78
99.어린이문학교육연구78
100.외식경영연구78
Οι ημερομηνίες και οι αριθμοί των παραθέσεων υπολογίζονται και καθορίζονται από το υπολογιστικό πρόγραμμα.